Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2010

yghydumdam
3508 dc4e
Reposted fromtola tola viakradziej kradziej

June 21 2010

yghydumdam
3536 37ab
Reposted fromsephirath sephirath viaangross angross

June 19 2010

yghydumdam
Tylko wariaci są coś warci.
— Alicja w Krainie Czarów

June 18 2010

yghydumdam
4163 17e9
"Gdzie oni są?!"
yghydumdam
8740 d184
Reposted fromtola tola viakradziej kradziej
yghydumdam
Dzieciństwo minęło stanowczo zbyt szybko,
Oboje jesteśmy zmęczeni.
Niestety nie można w żółwim tempie
przemierzać autostrady.
Świst jest zaletą samą w sobie,
która odsłania wady.
Pamiętasz jak kiedyś byliśmy pewni,
że zawsze będziemy na Ziemi ...
— Artur Rojek
yghydumdam
3928 5cbe 500
yghydumdam
Codziennie umierają tysiące osób, a widok jednego trupa sprawia, że ludzie pękają.
— Phone Booth
yghydumdam
0782 484c
Reposted frommilktea milktea viakradziej kradziej
yghydumdam
Im wyżej małpa się wspina, tym lepiej widać jej tyłek.
— Phone Booth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl